Journal archive for Google Scholar Robot!

Literary Studies

مجله مطالعات و تحقيقات ادبیVolume 8, Number 22 (2022-3)


The Characterization of the Protagonist in Romance-Chivalry Poems From the 5th century to the end of the 10th century A.H.
شخصیّت‌پردازی قهرمان در منظومه‌های عاشقانه رزمی (از قرن پنجم تا پایان قرن دهم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Accuracy of Hossein Kharazmi's Divan based on Layered Stylistics
پژوهشی در صحت انتساب دیوان حسین خوارزمی با استفاده از سبک‌شناسی لایه واژگانی و ایدئولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis Beauty as Represented in Mawlawī’s Oeuvre: A Plotinusian Reading
تحلیل مقوله زیبایی در اندیشه مولانا با استفاده از آرای فلوطین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Secondary Layer of Meaning in Epic The Case of “Rostam and Sohrab”
نگاهی به معنای ثانوی در نوع حماسه با تأکید بر داستان رستم و سهراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Translation Studies and Comparative Literature: The Role of ‘Translation’ and ‘Religion’ in the Emergence of Comparable Literary Works
مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: نقش «ترجمه» و «مذهب» در ظهور آثار تطبیق‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editing Some Expressions in Kelileh and Demneh
تصحیح چند عبارت از کلیله و دمنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

s
شناسنامه علمی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 21 (2021-9)


Contemplation of contemporary literature from the concept of irony in its practical field (Tendency to the concept of pre-revolutionary irony in post-constitutional literature)
تلقی ادیبان معاصر از مفهوم کنایه در ساحت کاربردی آن (گرایش به مفهوم پیشاجرجانی کنایه نزد ادیبان پسامشروطه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content review of "D" age group stories In terms of adapting to the skills and components of Lippmann's philosophical thinking
بررسی محتوایی داستان‌های گروه سنّیِ «د» از جهت تطبیق با مهارت‌ها و مؤلفه‌های تفکر فلسفی لیپمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the extent of the applicability of Foucault’s “discourse” theory in orientalism, relying on different approaches of contemporaneous orientalists, Curzon and Brown, in their representations of Iran
بررسی میزان کارآمدی نظریه گفتمانی فوکو در مطالعات شرق‌شناسی با مطالعه رویکرد مستشرقان همعصر در بازنمایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Narrative interweaved with history in the History of Beyhaqi: The Hayden White’s Approach
درهم‌تنیدگی روایت و تاریخ در تاریخ بیهقی از منظر هایدن وایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ambre Gris in Persian and Arabic literature
عنبر در ادبیات فارسی و عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Saussure reading of The Maqalat-e Shams-e Tabrizi
خوانشی سوسوری از مقالات شمس تبریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه علمی
شناسنامه علمی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 20 (2021-8)


Rereading Two Travelogues of Qajar Era Based on Systemic Functional Linguistics of Halliday at Ideational Metafunction Level
بازخوانی دو سفرنامه دوره قاجار در پرتو نظریه زبان‌شناسی نقش‌گرای هلیدی در سطح فرانقش اندیشگانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Element of Time in the Novel “Chess with the Doomsday Machine”
بررسی عنصر زمان در رمان شطرنج با ماشین قیامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Semiotic Analysis of the Poem “... And I Had Cried” by Wasef Bakhtari Using Riffaterre’s Theory
تحلیل نشانه‌شناختی شعر «...و من گریسته‌ بودم» سروده واصف باختری با استفاده از نظریه ریفاتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plant Knowledge in Masnavi
معارف نباتی در مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Basic Needs in Vis’s Personality Using William Glasser's Choice Theory
بررسی نیازهای اساسی در شخصیت ویس با استفاده از نظریه انتخاب ویلیام گلاسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mir Kermani and His Style of Lyric (Ghazal) Composing
میرِ کرمانی و شیوه غزل‌سرایی او
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه علمی مجله
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 19 (2021-4)


Psychological Mechanisms to Escape from the Negative Aspects of Freedom in Simin Behbahani’s Poems from Erich Fromm’s Perspective
سازوکار‌های روانی برای گریختن از جنبه‌های منفی آزادی برمبنای دیدگاه اریک فروم در اشعار سیمین بهبهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Structure of Two Stories of Marzbān-nāma and Haft Peykar Using Greimas’ Actantial Model
بررسی ساختار دو حکایت از مرزبان‌نامه و هفت‌پیکر با استفاده از الگوی کنشی گرماس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From Socrates of Athens to Abu Sa'id of Mihana: Symbols of intellectual and moral individuality
از سقراط آتنی تا ابوسعید میهنی؛ نمادهای فردیت عقلانی و اخلاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Literary Criticism: History and Application in Iran
نقد ادبی: تاریخچه و کاربست آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Defenses of Vis and Rāmin in the Morality Court: Investigating the Causes of Immoral Actions in Vis and Rāmin
دفاعیات ویس و رامین در دادگاه اخلاق بررسی علل عملکردهای ضداخلاق در منظومه ویس و رامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Meaning of “The Other” in Sartre’s Play No Exit and Modarresi’s Novel Yakolia va Tanhaei Ou with respect to Sartre’s Existentialism
بررسی مفهوم «دیگری» در نمایش‌نامه دربسته‌ اثر سارتر و رمان یکلیا و تنهایی او اثر مدرسی از دیدگاه فلسفه وجودی سارتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه علمی مجله
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 18 (2015-9)


Simile, the Dominant Form of Imagery in Hassan Dehlavi's Lyrics
تشبیه، وجه غالب صورخیال در غزلیات حسن دهلوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Writing and Reading of Huzvāriš (Zand-o-Pāzand) in Borhân-e Ghâte
بررسی ضبط و خوانش لغات هزوارش (زند و پازند) در برهان قاطع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Pioneers of Persian Rhetoric in the Indian Subcontinent
پیشگامان بلاغت فارسی در شبه‌قاره هندوستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Subcontinent, A Persian Lexicography Pioneer
شبه‌قاره، پیشگام فرهنگ‌نویسی فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consolidating Literature and Linguistics Terminology
تطبیق اصطلاحاتی از ادبیات و زبان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Miracle of Brevity by Eliminating Different Parts of Speech in Sadi’s Gulistan
اعجاز ایجاز با حذف اجزای مختلف کلام در گلستان سعدی
| [PDF-FA] | [XML] |

The Three Most Outstanding Promoters of Indian Style of Persian Poetry in India
سه‌تن از بزرگ‌ترین مروّجان‌ شعر فارسی‌ سبک‌ هندی در هندوستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Social Symbolism in the Poetry of Mehdi Akhavan Salis
بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده‌های مهدی اخوان ثالث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From the Safavi Ideological Zeal to the Religio-Political Pluralism of the Kings of India (Reflection on the State of Safavid Poetry)
از تصلب ایدئولوژیک صفوی تا پلورالیسم سیاسی ـ مذهبی پادشاهان هند؛ تأملی در وضع شعر و شاعری عهد صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Clever Irony of “Hafiz
طعنه رندانه به حافظ شهر بررسی ایهام در تخلص شعری حافظ شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 17 (2013-4)


Manifestations of Feminine Thoughts in Forugh Farrokhzad’s Poetry
نمودهای تفکر زنانه در شعر فروغ فرخزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patriotism in the Poetry of Mohammad Taghi Bahar and Hafiz Ibrahim
بررسی درون‌مایه وطن در اشعار ملک‌الشعراء بهار و حافظ ابراهیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Structural Elements of Iranian and Foreign Grotesque Stories
بررسی و تحلیل عناصر ساختاری گروتسک در برخی داستان‌های فارسی و خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sea and Its reflection in the Poetry of Mohammad Ali Bahmani
دریا و بازتاب آن در شعر محمدعلی بهمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Tone in Nizāmi’s Khosrow and Shirin
بررسی عنصر لحن در منظومه خسرو و شیرین نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Linguistic Study of the Sonnets of Mohammad Ali Bahmani
بررسی زبانِ غزل محمدعلی بهمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ferdowsi’s Shahnameh in the Mirror of Adib Pishavari’s Poetry
شاهنامه فردوسی در آیینه شعر ادیب پیشاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 16 (2011-4)


Nostalogia in Sanaee's Poetry
نوستالژی در اشعار سنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A rhetorical critical study of the story of " Zaal and Roudabeh" in Ferdowsi’s Shahnameh and the Story of "Jamshid and the king of Zabol’s daughter" in Asadi’s Garshasbnameh
نقد بلاغی داستان «زال و رودابه» شاهنامه فردوسی و داستان «جمشید و دختر شاه زابل» گرشاسب‌نامه اسدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Beyhaghi’s allegories in the articulation of the atmosphere of distrust in the court of Masoud Ghaznavi
نقش تمثیل‌های بیهقی در تبیین بی‌اعتمادی‌ در دربار مسعود غزنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Structural analysis of “Keiykavous Going to Mazandaran” Story
بررسی ساختاری داستان رفتن کیکاووس به مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discriptive Bibliography of Mas'ud Sa'd' Salman
کتاب‌شناسی توصیفی مسعود سعد سلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of a number of formalistic techniques in Khaghani's Odes
بررسی برخی از مؤلفه‌های نقد فرمالیستی در قصاید خاقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of the World Literary and Political Schools in Myrzadeh Eshghi’s Poems
انعکاس مکاتب ادبی و سیاسی جهان در شعر میرزاده عشقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 14 (2010-5)


A Contrastive Study of Superficial Education and Spiritual Education in the Words of Saadi and Molana
بررسی تطبیقی تربیت ظاهر و باطن در کلام مولانا و سعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Nature and Concept of Pain and Suffering in Ahmad Shamloo's Poems
بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار احمد شاملو (من زنده‌ام به رنج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Political ambiguity in Nezami’s poetry
ابهام‌گویی‌های سیاسی در منظومه‌های نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mimicry from Literary Criticism's Perspective
تقلید از دیدگاه نقد ادبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bibliography of Religious Epic Poems about Imam Ali (PBH)
کتاب‌شناسی منظومه‌های دینی درباره امام علی(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Crying on Behavior in Molavi's Mathnavi
تأثیر گریه در سیر و سلوک از منظر مثنوی مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

"Death" in Sanai's works
پدیده مرگ در آثار سنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 10 (2006-9)


On The Mystical Approaches of Sohrab Sepehri
جُستاری درباره رویکردهای عرفانی سهراب سپهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflections on the First Two Verses of Rostam & Sohrab Story
تأملی در دو بیت نخست داستان رستم و سهراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between Jamalodin Mohammad Ardestani's Yousef Nameh and Jami's Yousef and Zuleykha
مقایسه یوسف‌نامه جمال‌الدین محمد اردستانی و یوسف و زلیخای جامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Translation and its impacts on the contemporary Persian & Arabic Literary Developments
ترجمه و تأثیر آن در تحولات ادبی معاصر در دو زبان عربی و فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 7 (2006-10)


Similarity and Coherence in the Story of Pir-e-changi
سنخیت در داستان پیرچنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iraj Mirza and the poem "heart of mother" A Comparative study of historical background of an international subject
بررسی تطبیقی پیشینه تاریخی شعر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parvin Etesami at the Crossroad of Tradition and Modernity
پروین اعتصامی در گذرگاه سنت و مدرنیته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The secret of Moulana's silence
راز خاموشی مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of the Aesthetic Style of Holy Qoran on Hafez
تأثیرپذیری حافظ از اسلوب هنری قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2005-5)


Moulavi and Surrealist Poetry
بوطیقای سوررئالیستی مولوی (مقایسه اندیشه‌های شعری مولانا با نظریه شعری سوررئالیسم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spoken Standard Language versus Written Standard Language
معیار گفتاری، معیار نوشتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A scheme for the analysis of poetic language
یک الگو برای بررسی زبان شعر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Moulana's views Regarding the Relation between Text, Author, Audience, and other Texts
آراء مولانا درباره ارتباط متن با نویسنده، مخاطب و متون دیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beauty and Heart (Hosn O Del)
منظومه «حسن و دل»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2004-10)


From Earth to Heaven: The Appearance of the Beloved in Persian Poetry- from Farrokhi to Hafez
از زمین تا آسمان (ظهور معشوق در شعر فارسی از فرخی تا حافظ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Remains of the Language of Qumis in Abolhasan Kharaghani’s Words
بازمانده‌های زبانِ قدیم قومِس در سخنانِ ابوالحسنِ خرقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attar and Shabestari
عطار و شبستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Freedom and Deliverance in Language and Literature
آزادی و رهایی در زبان و ادبیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association, Allegory and Narrative of Movlavi
تداعی، قصه و روایت مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2004-5)


Khaghani and Occult Sciences
خاقانی و علوم غریبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Affection, Attitude, Poetic Imagery
عاطفه، نگرش، تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Declaration of Written Language
بیانیه نوشتار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Three Manifestations of One Art: Verse, Prose, and Poetry in Literature
سه چهره یک هنر: نظم، نثر و شعر در ادبیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dying before Death’ and ‘rebirth’‘ In Persian Mysticism and Literature
تولد دوباره (مرگ پیش از مرگ در عرفان و ادب فارسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Khayyam Form the different looking
خیام از نگاهی دیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles