مجله مطالعات و تحقيقات ادبی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صفحه اصلی اعضای هیات تحریریه
AWT IMAGE مدیرمسئول 
دکتر حبیب‌الـله عباسی، استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: abbasi[at]khu.ac.ir
AWT IMAGE سردبیر
دکتر محمد پارسانسب،
استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: parsanasab۶۳[at]yahoo.com
AWT IMAGE اعضای هیات تحریریه
دکتر بهادر باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: bagheri۱۳۸۵[at]yahoo.com
دکتر فرزاد بالو، دانشیار دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: farzad_baloo[at]yahoo.com 
دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: hajibaba[at]aut.ac.ir 
دکتر مسعود روحانی، استاد دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: ruhani۴۶[at]yahoo.com
دکتر سید مهدی زرقانی،‌ استاد دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: irzarghani[at]yahoo.com 
دکتر منظر سلطانی، دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: soltani۵۳[at]yahoo.com
دکتر محمدکاظم کهدویی، استاد دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: mkka۳۵[at]yahoo.com 
دکتر مهدی محبتی، استاد دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: golmakan۱۱۰[at]yahoo.com 
دکتر سیدمرتضی میرهاشمی، استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی:‌d_mirhashemi[at]yahoo.com 
دکتر بهمن نامورمطلق، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: bnmotlagh[at]yahoo.fr
دکتر عفت نقابی، دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: neghabi_۲۰۰۰[at]yahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات و تحقيقات ادبی:
http://jls.khu.ac.ir/find-1.41.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب